نام داستان: راجرز
نویسنده و خوانش: احسان عبدی پور
صدابردار: سیامک شاه کرمی
 
ممد راجرز، اپوزیسیون دنیا آمد، اپوزیسیون زیست و اپوزیسیون هم قرار بود از دنیا برود که نرفت، ... زنش و سه تا بچه هاش برداشته بودند رفته بودند خانه پدرشان پلنگ و جعفر پلنگ وسط میدون حمزه ئیان جوری که هر کی تا هر شعاعی از میدان هم که ایستاده بشنود چنگالهاش را باز کرده بود، صدا را داده بود توی سرش و گفته بود نوکر دخترم و نوه هام هم هستم، پس چه! تو خونه خودم هم بهتر میخورن هم بهتر میپوشن! ممد رفت ...

اطلاعات اپیزود به ترتیب ورود:
موسیقی Hugar - Fell
موسیقی Le Perima Ora
موسیقی Christopher Dierks - Recognition
 
ارادتمند،
مهدی ستوده،
چهاردهم آذرماه  1398

instagram.com/dialoguebox_episodes