در تاریکی چشمانت را جستم،
در تاریکی چشمانت را یافتم
و شبم پر ستاره شد،
تو را صدا کردم،
در تاریکی ِ شب ها دلم صدایت کرد و
تو با طنین صدایم به سویم آمدی،
با دستهایت برای دستهایم آواز خواندی
برای چشم هایم با چشم هایت،
برای لب هایم با لب هایت
برای تنم با تنت آواز خواندی،
من با چشم ها و لب هایت انس گرفتم
با تنت انس گرفتم،
چیزی در من فروکش کرد،
چیزی در من شکفت
من دوباره در گهواره کودکی خویش به خواب رفتم
و لبخند آن زمانم را بازیافتم ...

اپیزود "یک عاشقانه آرام" به ترتیب از دیالوگ فیلمهای:
قرمز، احتمال باران اسیدی، آرایش غلیظ و اژده ها وارد می شود
ساخته شده است.

گوینده ابتدای اپیزود: پیام دهکردی
گوینده پایان اپیزود: محمود سرمدی
متن ابتدای اپیزود: نادر ابراهیمی
شعر پایان اپیزود: احمد شاملو

ارادتمند،
مهدی ستوده،
چهارم  مرداد  1396